Üyelik İşlemleri

 

Biyografi Bölümü

   Bu Bölümümüzde Bulunan Toplam 3319 Biyografi 3691094 Kez Görüntülenmiştir.

Biyografi Ana Sayfa
Bütün Biyografileri Listele
Biyografi Nedir?

 

Kemal Yavuz

Kemal Yavuz

Prof. Dr. Kemal Yavuz
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

02.08.1947 tarihinde K. Karapınar (ERMENEK)da doğdum. Adiller İlkokulundan mezun olduktan sonra, sıra ile Ermenek Ortaokulunu ve Konya Erkek Lisesini bitirdim. 1967 yılının Şubat ayında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt oldum. 01 Kasım 1970 tarihinde Türkiyat Enstitüsüne kütüphane memuru tayin edildim. 03 Mayıs 1971 tarihinde mezkur fakülteyi bitirip, aynı yılın Kasım ayında doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım. 1973 yılının Haziran ayında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesine Osmanlıca asistanı olarak tayin edildim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başladığım doktora çalışmasını bitirerek, 21 Haziran 1977 tarihinde Doktor unvanını aldım. 07 Temmuz 1978 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan olarak atandım. Yabancı dilimi geliştirmek ve sahamla ilgili araştırmalar yapmak üzere 1981-1982 ders yılında Fransaya gittim. 05 Kasım 1982 tarihinde Yardımcı Doçent ve 20 Nisan 1983 tarihinde Yeni Türk Dili sahasında Doçent oldum. 16 Şubat 1984 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kadrolu doçent olarak atandım ve bu tarihten, 25 Ağustos 1986 tarihine kadar Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığında bulundum. Bu arada bağlı olduğum fakülteden başka olarak, Profesör Dr. M. Kaya Bilgegilin dekanlık yıllarında (1982-1984) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Osmanlıca derslerini yürüttüm. 27 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına naklen tayin edildim.
03 Nisan 1989 tarihinde Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildim. 18 Eylül 1989 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığına getirildim. Halen bu görevi sürdürmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.
Yayınları :
Kitaplar
1. Reşat Nuri Güntekinin Tiyatro İle İlgili Makaleleri, Kültür Bakanlığı, Kültür Eserleri: 5, İstanbul 1976.
2. Mesnevî-i Muradiyye; Muînî Çevirisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın- ları 1000 temel Eser Dizisi: 91, Ankara 1982.
3. Şeyhoğlu, Kenzül-Kübera ve mehekkül-Ulema; Atatürk Kültür Merkezi Yayını-sayı: 39, Ankara 1991.
4. Mecalisün-Nefayis ( Hüseyin Ayan, Efrasiyap Gemalmaz, Recep toparlı, Gönül Ayan ve Yavuz Akpınarla birlikte), Erzurum 1995.
5. Türk Dili Kompozisyon, Liseler için ( Muharrem Ergin, Kazım Yetiş, Necat Birinci ile), İstanbul 1992.
6. Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri (Kazım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1998.
7. Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat II, Liseler için (Kazım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1994.
8. Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat III, Liseler için (Kazım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1994.
9. Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat IV, Liseler için (Kazım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1995.
10. 19. Asır Azeri Edebiyatı
10. Garib-name, 4 cilt (metin, günümüz Türkçesine aktarımı ve tıpkı basım), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2001
Makaleler
1. Ermenek Kazasının Başdere Köyleri Ağzı; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Ahmet Caferoğlu Özel sayısı, Ankara 1979.
2. Mesnevî-i Muradiyyede Fiil Teşkili ve Çekimler; Türk Kültürü Araştırma- ları, Prof. Dr.Faruk Kadri Timurtaşın Hatırasına Armağan, Yıl XII-XXI /1-2, 1979-1983, Ankara 1983.
3. XIII-XVI. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri; Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 27, Faruk Timurtaşa Armağan, İstanbul 1983.
4. Sultan II.Murad Devri Mevlevî Şairlerinden Muînüddîn bin Mustafa ve Mesnevî Tercümesi; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi II, Harun Tolası Özel Sayısı, İzmir 1983.
5. Bilge Kağan; Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi 2. cilt, İstanbul 1984.
6. Diyalekt; Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, 4. cilt, İstanbul 1984.
7. Erzurumlu Mustafa Darir, Hayatı-Eserleri ve Siyerindeki Manzûmelerin Muhtevası; Millî Kültür, Sayı: 46, Ankara 1984.
8. Kaşgarlı Mahmud; Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, 9. cilt, İstanbul 1984.
9. Türk Edebiyatı; Türkiye Gazetesi RehberAnsiklopedisi, 17. cilt, İstanbul 1985.
10. XV. Asra Girerken devletin İdareci Sınıfı Üzerine Görüşler; Şeyhoğlunun Kenzül-Kübera ve Mehekkül-Uleması, Millî Kültür, sayı: 49, Ankara 1985.
11. Mesnevî-i Şerif İle Alakalı Olarak Cevdet Paşanın Âbidin Paşaya Yazdığı Bir Mektup; Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXIV-XXV, İstanbul 1986.
12. Mesnevî-i Muradiyyedeki Fonetik Husûsiyetler; Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi 15, Erzurum 1986.
13. Yûsuf Aleyhisselam; Türkiye Gazetesi Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, 3. cilt, İstanbul 1988.
14. İslamî Edebiyat; Türkiye Gazetesi İslam Tarihi Ansiklopedisi, 6. cilt, İstanbul 1989.
15. Arûz; Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, l. cilt, İstanbul 1989.
16. Baki; Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, 1. cilt, İstanbul l989.
17. Fuzûlî; Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, 3. cilt, İstanbul 1989.
18. Galat-Galatat ve Muînînin Dildeki Tasarrufları; Türk Dünyası Araştırma- ları Dergisi, sayı: 60, İstanbul 1989.
19. Germiyanoğlları Beyliğinin Türk Kültür Hayatındaki Yeri, İlmî Araştırma- lar, sayı: 1, İstanbul 1995. 20. Müştak Baba ve Natları, İlmî Araştırmalar, sayı: 5, İstanbul 1997.
21. Nihanînin Sultan I. Selim Adına Yazdığı Muammalı Kaside ve Çözümü; İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXVIII. cilt, İstanbul 1998.
22. Edebiyatımızda Gezen Nefesler; Tarih ve Medeniyet, Nisan 1999, sayı 61, İstanbul 1999.
23. Anadoluda Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnameler: Âşık Paşa ve Miraçnamesi, İlmî Araştırmalar, sayı: 8, s. 247-266, İstanbul 1999.
24. Âşık Paşa; Yaşamları ve Yapıtları İle Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Bankası, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2000.
Bildiriler
1. Erzurumlu Ahmed Naimin Mesnevî Şerhi; Birinci Millî Türkoloji Kong-resi (İstanbul, 6-9 Şubat 1978) Tebliğler, Kervan Yayınları, İstanbul 1980.
2. Mesnevî Şerif Üzerine Görüşler; Selçuk Üniversitesi 1. Millî Mevlana Kongresi (Konya 3-5 Mayıs 1985) Tebliğler, Konya 1986.
3. Şeyhoğlu Mustafanın Türkçe Hakkındaki Görüşleri- Hizmeti ve Kenzül- Kübera ve Mehekkül-Ulemasının Dili; Beşinci Milletler Arası Türkoloji Konresi (İstanbul 23-28 Eylül 1985), Tebliğler I, Türk dili, cilt 1, İstanbul 1985.
4. Âbidin Paşaya Yazdığı Bir Mektupta Cevdet Paşanın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevînin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri, Selçuk Üniversitesi 2. Millî Mevlana Kongresi (Konya 3-5 Mayıs 1986), Tebliğler, Konya 1987.
5. Osmanlı Devletinin Kuruluş ve Sonraki Devirlerinde, Âşık Paşanın Türk Edebiyatının Temellenip Şekillenmesindeki Rolü, Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi (Konya 7-9 Nisan 1999).
6. Osmanlı Devletinde İlk Manzum Eserler ve Mevlid; Yapı ve Kredi Bankası Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu 19-22 Kasım 1999, İstanbul.
7. Osmanlı Devletinin Kuruluş Devrinde Âşık Paşanın Dil Üzerine Düşünce- leri ve Garibnamesinde O Devir Dili İle İlgili Bazı Dikkatler; Türk Dil Kurumu - Fransız Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar Arası "Osmanlı Türkçesi Öncesi: Eski Türkiye Türkçesi" Toplantısı, 3-4 Aralık 1999 İstanbul.
Paneller
1. Fuzûlîde Peygamber ve Yakınları, Marmara Üniversitesi, Nisan 1995.
Mülakatlar
1. Ölümünün 666. Yıldönümünde Âşık Paşa ve Garibnamesi (Söyleşiyi yapan: Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen ), Büyük Kırşehirin Büyük Gazetesi, Kırşehir Çiğdem, 19-30 Kasım 1999 ve 3-10 Aralık 1999.
Diğer konuşmalar
1. Talebelerinin Gözüyle Faruk K. Timurtaş, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Şubat 1997.
2. Dede Korkutta Eşya, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dede Korkut Günleri, 27 Ekim 1998.
3. Geçmişten Cumhuriyete Türk Dili, Türkiye Cumhuriyetinin 75. yılında Türk Dili, Ekim 1998.

İçerik Kelimeleri : Kemal Yavuz Hayatı, Kemal Yavuz Kimdir, Kemal Yavuz Otobiyografisi, Kemal Yavuz Nerede Doğdu, Kemal Yavuz Hangi Tarihte Doğdu

Hak ihlali Bildirimi / Gizlilik Politikasi

Sayfa Ba??na Git
 
 

sakarya escort sakarya escort sakarya escort adapazarı escort webmaster forum izmir escort