Üyelik İşlemleri
 Tüm Bölümler
 Tarih, Felsefe ve Siyaset... | Sayfa : 13
 Recep Tayyip Erdoğan Ses Kayıtlar!
Sayfalar:
   <<   10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  >>  Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
Yazan  
Mavi Tuna
Bir Ömürlük Misafir


Korea
12171 Cevap

alıntı:


Anlayamadığım birşey var. Senin önerin nedir? Yani dün Akp gönderiyordu, bugün başkaları gönderiyor vs.. derken tam olarak istediğin yani düşüncen nedir? Nebilim, Akp ne kadar yolsuzluk yaparsa yapsın tekrar mı gelsin?
Bunu bir saldırı olarak almaz, cidden merak ettiğim için sorduğumu algılayarak cevap verirsen memnun olurum.


Benim siyasal hiç bir parti için olumlu bir şey yazdığımı gördün mü? Bir gün çıkıp X bir partiyi savunduğumu? Genelde eleştiririm. Buda en doğal hakkım.

Bu site de mesele siyaset olunca şöyle bir tavır var ya da benim algım öyle. Uzun bir sürecin sonunda bu algı oluşuyor. Bugünün dünün meselesi değil. Yılların vermiş olduğu bir gözlem diyeyim. Kendi gibi düşünmeyenlere karşı toptan birlik olma. :) Tahammülsüzlük belki de belkide söylenenlerin hoşa gitmemesi. Buna farklı anlamlar yükleye bilirim.

İnsanları itham etme ya da olmadığı bir şeymiş gibi gösterme. Sen şucusun yok sen bucusun. Siz öylesiniz siz böylesini. Küçük bir yazıdan altınlar yapıp sağdon soldan salvolar yapmak. Şimdi çıkıp birisi bu böyle değil diyebilir kendince de haklıda olabilir ama bende oluşturulan algı bu yönde. Kimse kusura bakmaz umarım belki haksız da olabilirim ama içimden geçenler ve hissiyatım bu yönde.


Benim isteğim gayet basit de bunu yerine getirmeye kimse yanaşmaz. Temiz toplum, temiz siyaset, adalet, özgürlük ve herkese eşit oranda hak.

Siyasal anlamda bir önerim yok çünkü sevdiğim bir kişi de olsa yakınımda ki bir kişiye şuna oy vermem demem. Karşımda kişinin zekasıyla dalga geçmek gibi geliyor bu davranış. Herkes verdiği oyla mükellef ve verdiği oyun beraberinde getireceği mükellefiyete de katlandığını kabul etmiş sayılır.

VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Turkey
32492 Cevap

alıntı:

alıntı:

bdp ile sadece akp bir araya geliyor zaten o konuda sıkıntı yok aramıza it sokmak istemeyiz biz :)

Bdp'de solcu sizde solcusunuz..Ne fark varki aranızda


Solcular terörist ya ondandır İş yerinde güldürdün ya beni :)

Sen iyicene kelle avcısı olmuşun yahu

Aynı mantıkla akp ve bdp de aynı. Biri parayı uyuşturucu ticareti v.b. yollardan elde ediyor öteki ihaleler olsun, rantlar olsun oradan elde ediyor ikisi de yasa dışı...

Gathering
1881 - 193∞


Turkey
11356 Cevap


Görmedim sanırım. Eleştirmek elbette ki hakkın, tıpkı bizimde hakkımız olduğu gibi.

Kimse diğer bir kişiyle sözleşip cevap yazmıyor kanımca.. Herkes kendi düşüncesini dile getiriyor, birlik olma gibi bir durum yok. Ama şimdi sen birşey yazıyorsun, ben aksi yönde fikir belirtiyorum. Sonra bir başkası geliyor misal benimle aynı şekilde bir fikir belirtiyor. Bu birlik olmak mı yani?
Ve birde; kişi kendi düşüncesini yazınca(aksi yönde ise) neden direkt saldırı olarak algılanıyor. Sende son günlerde bu algı mevcut maalesef. Belki yanılıyorumdur ama bu da benim fikrim.

alıntı:

Benim isteğim gayet basit de bunu yerine getirmeye kimse yanaşmaz. Temiz toplum, temiz siyaset, adalet, özgürlük ve herkese eşit oranda hak.

Aynı şeyi istediğimden emin olabilirsin
Ama şuan bu noktadan çok uzaktayız.

Connecting
avrecrin


Turkey
6176 Cevap

alıntı:

Solcular terörist ya ondandır İş yerinde güldürdün ya beni :)

Üstad yine keyfine göre anlamışsın..Her ikiside sol ideoloji değilmi ? teröristlikle ne alakası var şimdi

VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Turkey
32492 Cevap

alıntı:

alıntı:

Solcular terörist ya ondandır İş yerinde güldürdün ya beni :)

Üstad yine keyfine göre anlamışsın..Her ikiside sol ideoloji değilmi ? teröristlikle ne alakası var şimdi


Yahu onlarla ne farkın var dersen ne söylesem az. Bunlar önceden terör örgütü bezlerini açamazlardı ülkemizde şimdi bi ... etmedikleri kalıyor. Buda akp zihniyetinin getirdiği son durum.

MüGe
Çapulcu !


Turkey
7190 Cevap

Benim evlatlarım erdem timsali diyen bir babanın( sadece baba diyorum bak ) , evli olan oğlunun bir kadınla aşk yaşaması ve yine aynı kadını ölümle tehdit etmesi..
Son tape nin ana konusu bu. Sonuna kadar dinledim , Yolsuzluk ve hırsızlığın yanında gayet masumane :))

Ama hakkaten erdem timsaliymiş evlatları

Biri hırsız
Diğeri Arsız :)))

VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Turkey
32492 Cevap

alıntı:

Benim evlatlarım erdem timsali diyen bir babanın( sadece baba diyorum bak ) , evli olan oğlunun bir kadınla aşk yaşaması ve yine aynı kadını ölümle tehdit etmesi..
Son tape nin ana konusu bu. Sonuna kadar dinledim , Yolsuzluk ve hırsızlığın yanında gayet masumane :))

Ama hakkaten erdem timsaliymiş evlatları

Biri hırsız
Diğeri Arsız :)))


Daha neler. Büyük tape bu değil...

MüGe
Çapulcu !


Turkey
7190 Cevap

Evet asıl tape bu değil bu sadece fragmanı :))

Gathering
1881 - 193∞


Turkey
11356 Cevap

“Kut­sal ka­se­t”…
Hz. Mu­sa­’nın Kut­sal Asa­’sı gi­bi; Kı­zıl­de­ni­z’­i iki­ye bö­le­cek ve in­san­la­rı ay­dın­lı­ğa çı­ka­ra­cak!
“Kut­sal ka­se­t” bir or­ta­ya çı­ka­cak, Er­do­ğan dö­ne­mi­ni bi­te­cek!
Ya­zık.
Ge­ti­ril­di­ği­miz/ aşa­ğı­lan­dı­ğı­mız ha­le ba­kar mı­sı­nız:
Umu­du­muz seks ka­se­ti!
Ayıp­tır.
Ce­ma­at 25 Mar­t’­ta Er­do­ğa­n’­ı kol­tu­ğun­dan ede­cek seks ka­se­ti çı­ka­ra­cak­mış ve Er­do­ğan si­ya­se­ti bı­ra­ka­cak­mış!
“Bi­zim Ma­hal­le­” ne­fe­si­ni tut­tu, iş­te bu “kut­sal ka­se­ti­” bek­li­yor.
Or­ta­ça­ğ’­a ye­nil­di­ği­mi­zin res­mi­dir bu. Ha­ya­tı salt iki ba­cak ah­la­kı üze­ri­ne in­şa eden­le­rin bi­zi ge­tir­di­ği yer bu çu­kur­dur.
AKP ya da Ce­ma­at ile mü­ca­de­le­de, on­la­rın kir­li yön­tem­le­ri­ni kul­lan­mak ve­ya o kir­li yön­tem­ler­den me­det um­mak bi­li­niz ki bağ­naz­lık­tır; sı­ra­dan bir kö­tü­lük­ten ya­rar bek­le­mek­tir.
Yap­ma­yı­nız.
Biz er­dem­li ol­mak zo­run­da­yız.
Bi­ze ya­kı­şan soy­lu­luk­tur.
Sa­hi, ne var o “kut­sal ka­se­t”­in için­de; bil­mi­yor mu­su­nuz?
Ben o ka­se­ti sey­ret­tim…
Çok mu me­rak edi­yor­su­nuz?
Ya­za­yım…

Seks ka­se­ti

Ney­miş, Ce­ma­at Er­do­ğa­n’­ı yı­ka­cak seks ka­se­ti çı­ka­ra­cak­mış.
Er­do­ğan ve seks iliş­ki­si…
Biz kim­se­nin özel ha­ya­tı­na bur­nu­mu­zu so­ka­ma­yız.
Ama bi­ri bi­zim ha­ya­tı­mı­za bur­nu­nu so­kar­sa onun­la mü­ca­de­le ede­riz.
Ma­dem bi­ri­le­ri­nin seks ka­se­ti bek­len­ti­si var; iş­te on­la­ra seks ka­se­ti hiz­me­ti:
Yıl: 1989
Yer: Sa­kar­ya/Ada­pa­za­rı,
Kris­tal Dü­ğün Sa­lo­nu…
Bir tu­rizm fir­ma­sı “Do­ğum Kon­tro­lü ve Tür­ki­ye­” adı al­tın­da kon­fe­rans dü­zen­le­di.
Ko­nuş­ma­cı Re­fah Par­ti­si­’nin Be­yoğ­lu il­çe baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan. İk­ti­da­ra gel­dik­le­rin­de kür­ta­ja son ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­ma­sıy­la, ço­ğun­lu­ğu ka­dın “Siz bi­zim vü­cu­du­mu­za ka­rı­şa­maz­sı­nı­z” di­ye kür­sü­yü iş­gal et­ti. Tar­tış­ma­lar üze­ri­ne Er­do­ğan kür­sü­den in­mek zo­run­da kal­dı.

Er­do­ğa­n’­ın asıl seks ka­se­ti iş­te bu­dur.
Er­do­ğa­n’­ın asıl seks ka­se­ti; Dol­ma­bah­çe­’de­ki Baş­ba­kan­lık Ofi­si­’n­de otu­rup, va­pur­la Ka­dı­kö­y’ den ge­len kız­la­rı­mı­zın-ka­dın­la­rı­mı­zın kı­ya­fet­le­ri­ni di­kiz­le­me­si­dir.
Kız­lı-er­kek­li ev­le­re po­lis­le­ri­ni gön­der­me­si­dir.
Kaç ço­cuk do­ğu­ru­la­ca­ğı­na; be­bek­le­rin na­sıl dün­ya­ya ge­ti­ri­le­ce­ği­ne ka­rar ve­ren mer­ci­i ola­rak sa­de­ce ken­di­si­ni gör­me­si­dir.
Ev­lat sa­hi­bi ol­ma­yan­la­rı aşa­ğı­la­ma­sı­dır.

Dik­kat edi­niz:
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hin­de “ah­la­k” söz­cü­ğü­nü Er­do­ğan ka­dar ağ­zı­na alan bir baş­ka si­ya­set­çi yok­tur.
Ve ta­rih gös­ter­miş­tir ki; ah­lak, Alp­le­re tır­ma­nan yol­lar gi­bi, dur­ma­dan “u­” dö­nü­şüy­le kar­şı­lar in­sa­nı…
Ya­ni o söz­ler bir gün onun kar­şı­nı­za mut­lak çı­kar…

Er­do­ğan çı­rıl­çıp­lak

O “kut­sal ka­se­t” or­ta­ya çı­ka­cak­mış, Er­do­ğan gi­de­cek­miş!
Ya­hu…
Ne gö­re­cek­si­niz o ka­set­te?
O ka­set­te ne iz­le­ye­cek­si­niz ki, “iş­te Er­do­ğa­n” di­ye­cek­si­niz?
Er­do­ğan za­ten çı­rıl­çıp­lak or­ta­da de­ğil mi?
Ken­di­ni hiç sak­la­ma­dı ki…
Siz de sey­ret­ti­niz o ka­se­ti:
“El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yı­z” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Yıl­ba­şı­na kar­şı­yı­m” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“A­ta­’ya say­gı du­ru­şun­da sap gi­bi ayak­ta dur­ma­ya ge­rek yok; her 10 Ka­sı­m’­da yay­ga­ra kopar­tı­lı­yo­r” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Bü­tün okul­lar İmam Ha­tip ya­pı­la­ca­k” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Sa­de­ce imam­lar res­mi ni­kah kıy­sı­n” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
Uzun uzun yaz­ma­ya ge­rek var mı?..
Bun­la­rın hep­si­ni bi­li­yor­su­nuz:
“Hem la­ik, hem Müs­lü­man olun­maz. Ya Müs­lü­man ola­cak­sın, ya la­ik. Bir tut­tur­muş­lar la­ik­lik el­den gi­di­yor di­ye, mil­let is­ter­se ta­bi­i ki gi­de­cek be­” de­me­di mi?
“Ben hiç­bir za­man de­ğiş­me­dim. İs­la­mi fi­kir­ler de­ğiş­me­z” de­me­di mi?
“Tek he­de­fi­miz İs­lam dev­le­ti­di­r” de­me­di mi?
“1.5 mil­yar­lık İs­lam ale­mi, Müs­lü­man mil­le­ti­mi­zin aya­ğa kalk­ma­sı­nı sa­bır­sız­lık­la bek­li­yor. Kal­ka­ca­ğız, bu ayak­lan­ma baş­la­ya­ca­k” de­me­di mi?
“E­ge­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir la­fı kos­ko­ca bir ya­lan, ege­men­lik ka­yıt­sız şart­sız Al­la­h’­ın­dı­r” de­me­di mi?
“De­mok­ra­si bi­zim için bir amaç de­ğil, araç­tır; ama­cı­mı­za ula­şa­na ka­dar de­mok­ra­si­ye bağ­lı­yı­z” de­me­di mi?
“De­mok­ra­si bi­zim için bir tram­vay­dır; is­te­di­ği­miz du­ra­ğa ge­lin­ce ine­ri­z” de­me­di mi?
AİHM ka­ra­rı­nı be­ğen­me­yin­ce, “Sa­na mı kal­dı tür­ban ko­nu­sun­da ka­rar ver­mek, bu ule­ma­nın işi­dir; ule­ma ne di­yor­sa o olu­r” de­me­di mi?
Da­nış­ta­y’­ın tür­ban ka­ra­rı­nı be­ğen­me­yin­ce de, “E­fen­di sen kim olu­yor­sun, bu­na (Os­man­lı Hu­ku­ku) Me­cel­le ka­rar ve­ri­r” de­me­di mi?
Köy­lü­ye, “U­lan ter­bi­ye­siz­lik yap­ma! Ar­tist­lik yap­ma ulan! Ha­di ana­nı da al gi­t” de­me­di mi?
Gur­bet­çi iş­çi­ye, “sah­te­ka­r” de­me­di mi?
Şe­hit ya­kı­nı­na, “As­ker­lik yan ge­lip yat­ma ye­ri de­ği­l” de­me­di mi?
Şe­hit ana­sı­na “Ne ko­nu­şa­cam ben o ka­dın­la ya­hu­” de­me­di mi?
Ata­tür­k’­ten, İnö­nü­’den “i­ki ay­ya­ş” di­ye bah­set­me­di mi?
Ale­vi­le­re ha­ka­ret et­ti, Ca­fe­ri­le­re ha­ka­ret et­ti. Ce­me­vi­’ne “u­cu­be­” de­me­di mi?
Ber­kin El­va­n’­ın an­ne­si­ni yu­ha­lat­ma­dı mı?
Her şey or­ta­da de­ğil mi; kral çıp­lak de­ğil mi?

Ne var o ka­set­te?

Hâ­la umu­du­nu bir ka­se­te bağ­la­yan­lar “tit­re­yip ken­di­ne­” gel­me­li­dir.
O ka­se­ti her­kes sey­ret­ti, din­le­di as­lın­da…
O ka­set­te:
Er­do­ğan, “hır­sız­lık ba­ba­dan oğ­la ge­çe­r” de­di.
Er­do­ğan, “E­ğer bir gün du­yar­sa­nız ki Tay­yip Er­do­ğan çok zen­gin ol­muş, bi­lin ki ha­ram ye­miş­ti­r” de­di.
17 Ara­lık la­ğı­mı Tür­ki­ye­’yi kir­let­ti.
Oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­a de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu:
“Se­nin evin­de ne var ne yok, sen bun­la­rı bir çı­kar, ta­mam mı…”
“Şey yap­ma­nız­da fay­da var, pa­ra­yı ta­ma­mıy­la sı­fır­la­ma­nız­da fay­da var…”
“Ta­ma­men sı­fır­lan­dı mı…”
Ev­ler­den kam­yon do­lu­su pa­ra çık­tı.
Ev­ler­den pa­ra ka­sa­la­rı çık­tı.
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı hır­sız­lı­ğın sim­ge­si ol­du.
Ra­bi­a işa­re­ti 4 hır­sız Ba­ka­n’­ı ta­rif eder ol­du.
İn­san­la­rın kut­sal de­ğer­le­riy­le kim­se bu de­re­ce alay et­me­di; Ba­ka­ra su­re­si, ma­ka­ra ol­du. Rüş­vet pa­ra­sıy­la Mek­ke­’ye git­ti­ler.
17 Ara­lı­k’­ta tüm ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı.
Tür­ki­ye ta­ri­hi böy­le bir re­zil­li­ği gör­me­di.
O hal­de…
Ca­nım kar­de­şim!
Da­ha ne çık­ma­sı­nı bek­li­yor­sun o “kut­sal ka­set­te­n”?
Her şey or­ta­da de­ğil mi?..

Soner Yalçın
25.03.2014

Connecting
avrecrin


Turkey
6176 Cevap

Kasetlere bel bağlamışsınız.. Himalaya tuzu isteyen var mı ?

Connecting
avrecrin


Turkey
6176 Cevap

Soner yalçın bile kabullenmiş.Aşağılanmış olarak kasete umut bağlamışız.Yazık laa sizedee

MüGe
Çapulcu !


Turkey
7190 Cevap

alıntı:

Kasetlere bel bağlamışsınız.. Himalaya tuzu isteyen var mı ?

Kimsenin bel bağladığı yok. Sizde bu sonsuz güven! Koşulsuz bağlılık ve herşeyi sindirebilme yeteneği varken adamın milyon tane utanç verici kasedi çıksa " padişahım çok yaşa " der , tepenizde taşımaya devam edersiniz. Gözlerinize nasıl bir perde inmişse artık anlam verebilmek mümkün değil.

Gathering
1881 - 193∞


Turkey
11356 Cevap


Evet Soner Yalçın kaset beklemenin gereksiz olduğunu, zaten adamların baştan beri gayet açık bir şekilde zorbalık yaptıklarını anlatıyor Connecting!
Kasetler/kayıtlar olmadan da ne oldukları ortada zaten.
Kayıtlar, ne kadar pisliğe bulandıklarını gözler önüne serdi, görmeyi bilene tabii, orası ayrı!


Gathering
1881 - 193∞


Turkey
11356 Cevap

Dimi ya.. Sen her lafında Allah de.. Sonra çal çırp ama insanlar hala senin izinden gitsin! Bide bunu bile isteye yapsınlar.. Yani gerçekleri göre göre samimi olduklarına inansınlar.. Sonuna kadar savunsunlar. İnanılacak şey değil!

Nereden bakarsan bak yanlış.
Hadi o'nların Allah'tan korkusu yokta.. Neyse..

VazgectimSenden
Ne Büyük Mutluluksun Sen


Turkey
32492 Cevap

alıntı:

Kasetlere bel bağlamışsınız.. Himalaya tuzu isteyen var mı ?

Bugüne kadar yayınlanalar seni utandırmadı ise ek kasete zaten gerek yok.

-Tayyip Erdoğanın evindeki rüşvet ve yolsuzluk mahsulü 1Milyar dolar nakit parayı(2.3 Katrilyon) 17 Aralık günü ailece kaçırdığı yayınlandı.

-Tayyip’in 10 Milyon Dolar rüşveti bile az bulup beğenmediğinin, kendi beslemesi işadamını kucağa oturtacağının kaydı yayınlandı

-Tayyip’in Mısır’da İhvan Hareketini, Yasin El Kadı’dan aldığı 100 Milyon Dolar rüşvet karşılığında sattığının kaydı yayınlandı.

-Tayyip’in has adamı Egemen Bağış’ın Kuran’a hakaretini, Efkan Ala’nın hukuk tanımazlığının kayıtları yayınlandı.

-THY’nin Nijerya’ya kimi öldüreceği belli olmayan silah taşıdığının kaydı yayınlandı.

-Tayyip Erdoğan’ın kamu arazilerini, araçlarını, mülklerini zimmetine geçirdiğinin kaydı yayınlandı.

-Tayyip’in; Danıştay, Yargıtay, HSYK ve Adalet Akademisine müdahale ettiğinin kaydı yayınlandı.

-Tayyip’in ve kurmaylarının Sayıştay raporlarının Meclis’e gelmesini engellediğinin ve “duman” olmaktan korktuğunun kaydı yayınlandı.

-Tayyip’in hemen her gün basına baskı uyguladığının ve kendisini eleştiren her gazeteciyi işten attırdığının kaydı yayınlandı.

-Tayyip’in işadamlarına rüşvet karşılığı Sabah, ATV, SKY, Star, Takvim, 24 gibi organları aldırıp kendisine bağladığının kaydı yayınlandı.

Bu Konu ile ilgili 16 Sayfa:
   <<   10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  >>  Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
 
 
 


Bölüm atla:

Reklam Verin / Hak ihlali Bildirimi  | Gizlilik Politikası

Sayfa Başına Git